مراکز غذایی مشهد

مراکز غذایی مشهد

رستوران معین درباری مشهد

رستوران معین درباری مشهد یکی از قدیمی ترین رستوران های مشهد است که بیش از یک قرن فعالیت دارد. این رستوران اولین بار در سال 1280 مصادف با سلطنت مظفرالدین شاه قاجار توسط حاج اصغر معین درباری افتتاح شد. با پیوستن حاج علی اکبر به پدر در جرگه رستوران داری در سال 1310 تعداد شعبات آن افزایش یافت.اینگونه است که امروزه رستوران معین درباری یکی از بهترین وشناخته شده ترین رستوران های مشهد به شمار می رود.