سینماهای آستارا

سینماهای آستارا

سینما دریا آستارا

آدرس :آستارا، خیابان امام خمینی