سوغات آستارا

سوغات آستارا

کاشی معرق

حصیربافی و سبد بافی

گلیم بافی

ظروف سفالی

عسل

انواع ترشی