کلاسی پرس به مردم کمک می کند تا بتوانند آگهی های خود را به راحتی ثبت کنند
و به بازدیدکننده ها در پیدا کردن آن چه نیاز دارند کمک می کند.